Macrologic PPK

Rozwiązanie Macrologic PPK wspiera realizację obowiązku związanego z prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Rozwiązanie jest dedykowane dla systemów HR 

 

Merit ERP oraz Xpertis ERP.

Integracja z systemem ERP

Rozwiązanie Macrologic PPK, tak jak każda aplikacja tego typu, wymaga integracji z systemem ERP. Związane jest to z koniecznością pobrania odpowiednich danych takich jak umowy, okresy zatrudnienia, wiek zatrudnionych itp., które potrzebne są do prawidłowego naliczenia wpłat podstawowych i dodatkowych w ramach PPK.

Weryfikacja zatrudnionych

Dzięki dostępowi do wszystkich danych zawartych w systemie HR, pozwala na automatyczną weryfikację osób zatrudnionych w firmie pod kątem możliwości przystąpienia do PPK, uwzględniając ich  wiek i staż pracy.

Zatrudniony, który spełnia wymogi określone w ustawie zostanie, po potwierdzeniu przez operatora, zapisany do PPK. Jeżeli system wykryje, iż dane zatrudnionego są niepełne aby poprawnie zgłosić zatrudnionego do instytucji finansowej, dział HR otrzyma powiadomienie o konieczności uzupełnienia danych.

Dzięki temu możemy uniknąć żmudnego ustalania potencjalnych uczestników PPK.

Ewidencja uczestników

System umożliwia prowadzenie ewidencji zatrudnionych, którzy przystąpili do programu na ogólnych zasadach, jak również tych, którzy wystąpili z wnioskiem o ich dobrowolne dopisanie do PPK.

Dla każdego uczestnika można ewidencjonować informację o wpłacie podstawowej oraz dodatkowej oraz wnioski związane ze zmianą wysokości tych wpłat.

Program pozwala również na ewidencję deklaracji rezygnacji z udziału w programie, a także wspiera firmę w rozliczeniu ewentualnej korekty wpłat, w przypadku złożenia przez uczestnika deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w PPK już po sporządzeniu listy płac.

Kontrola terminów związanych z PPK

Aplikacja automatycznie kontroluje terminy związane z PPK, takie jak: ponowny zapis do PPK (po upływie 4 lat, pracownik powinien zostać automatycznie zapisany do PPK, chyba, że wcześniej złoży ponowną deklarację o rezygnacji z przystąpienia do funduszu), kontrola obowiązywania okresu deklaracji obniżającej wpłatę podstawową (w przypadku wynagrodzeń poniżej 120% wartości wynagrodzenia minimalnego)

Komunikacja z instytucjami finansowymi

Na podstawie prowadzonej ewidencji uczestników i wysokości przekazywanych przez nich składek, system umożliwi przesyłanie informacji do odpowiedniej instytucji finansowej, z którą firma podpisała umowę. Zakres przekazywanych danych dotyczył będzie:

rejestracji uczestnika

korektach danych

informacji o dokonanych
wpłatach

wniosku o wypłatę
transferową

Elektroniczny obieg wniosków*

Pracownik może w dowolnym miejscu i czasie sprawdzić wysokość swojej składki oraz złożyć wniosek np. o dokonywaniu dodatkowych wpłat na rzecz PPK, wniosek o dopisanie do PPK (w przypadku pracowników powyżej 55 r.ż.), wniosek/deklarację o finansowanie wpłat w momencie blokady/zawieszenia. Wnioski te spływają do działu HR i po ich zatwierdzeniu są automatycznie uwzględniane podczas naliczania wysokości wpłat na listach płac.

Wypełnienie obowiązku informacyjnego*

Aplikacja umożliwia automatyczne poinformowanie pracowników o zapisaniu ich do PPK, opublikowanie warunków zarządzania i prowadzenie PPK oraz poinformowanie pracowników do przystąpienia PPK na wniosek oraz o wysokości procentowej zadeklarowanych wpłat (wpłata podstawowa i dodatkowa).

*Rozwiązanie dostępne w standardzie dla klientów posiadający rozwiązania Macrologic ERP takie jak Portal Pracowniczy i Obieg informacji. Istnieje możliwość zakupu powyższych modułów

Kontakt z nami  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz tutaj (Klauzula informacyjna).

  Rozwiązanie Merit ERP

  Rozwiązanie Merit HR

  Rozwiązanie Xpertis ERP

  Kontakt

  Kłopotowskiego 22
  03-717 Warszawa

  doradca@assecobs.pl
  +48 227 028 978